Monitoring biodiverzity rastlín   
číslo projektu: 2020-1-SK01-KA229-078224_1

Všeobecné informácie

 • Názov projektu: Monitoring biodiverzity rastlín
 • Trvanie projektu je 24 mesiacov. 
 • Projekt začína 01. 09. 2020 a končí 31. 08. 2022.
 • Cieľová skupina: žiaci od 16 - 19 rokov
 • Začiatok: 1.9.2020
 • Koniec: 31.8.2022
 • Mobility žiakov: 20

Kľúčovými cieľmi projektu je:

 1. Zvýšiť informovanosť o problémoch v oblasti ochrany prírody a životného prostredia a zmeny klímy rozvojom kľúčových kompetencií
 2. Podporiť zmenu postojov pre-environmentálneho správania v každodennom živote z hľadiska preferencií jednotlivcov, spotrebiteľských návykov a životného štýlu.
 3. Pomôcť žiakom prepojiť vzťah medzi skutočným životom a abstraktnými pojmami.
 4. Stimulovať kritické myslenie, rozširovať zručnosti žiakov pri rozhodovaní a riešení problémov.
 5. Zlepšiť zručnosti v oblasti digitálnych zručností.
 6. Rozvíjať zodpovednosť, kultúrne povedomie a schopnosť kooperovať v tíme.
 7. Motivovať žiakov k zlepšeniu schopností komunikovať v cudzom i materinskom jazyku.
 8. Zvýšiť kvalitu vzdelávania na všetkých úrovniach zdieľaním a implementáciou osvedčených postupov a metód do edukačného procesu.
 9. Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu školy a zamestnancov s inými školami, inštitúciami v európskom priestore v oblasti inovačných sietí, ktorá posilní profil učiteľa a poslúži profesionalizácii práce na rôznych internacionálnych platformách.
 10. Inšpirovať učiteľov k zlepšeniu jazykovej vybavenosti.

Podmienky účasti:

 • znalosť angličtiny
 • aktívna účasť na aktivitách projektu
 • ubytovanie žiaka z partnerskej krajiny na cca 5 dní

Partneri: 

 1. Istituto Superiore Statale "Mario Rutelli" Taliansko
 2. IES TEGUISE Španielsko
 3. Escola Secundária Vitorino Nemésio Portugalsko
 4. 134 SU "Dimcho Debeljanov" Bulharsko
 5. GENIKO LYKEIO AKROTIRIOU Grécko
 6. Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky, Slovensko

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto vedecká monografia/publikácia/oznámenie reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto vedeckej monografii/publikácii/oznámení.